Põhikiri

Mittetulundusühingu Vastse-Roosa Külaselts põhikiri

I Üldsätted

 1. Mittetulundusühing Vastse-Roosa Külaselts (edaspidi: ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides

 2. Ühingu asukohaks on Vastse-Roosa küla Mõniste vald Võrumaa

 3. Ühingu eesmärgiks on külaelu, kohaliku elulaadi, kultuurielu, hariduse, tervisespordi, loodushoiu ja keskkonnasäästliku eluviisi säilitamine, arendamine, tutvustamine ning küla infrastruktuuri arendamine.

 4. Ühingu põhitegevusteks on:

  1. Külaelu, kultuuri, haridust, tervisesporti, loodushoidu ning keskkonnasäästlikku tegevust edendavate ürituste ja koolituste korraldamine

  2. Küla infrastruktuuri arendamine ( vesi, teed, elekter, internet jms)

  3. Loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtuste uurimine ja kaitsmine

  4. Muude koolituste, seminaride, konverentside korraldamine

  5. Koostöö arendamine samalaadsete eesmärkidega ühendustega Eestis ja väljaspool

 5. Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:

  1. organiseerib oma eesmärgiga seotud kohalikke, üleriiklike ja rahvusvahelisi üritusi ning muid ettevõtmisi;

  2. arendab igakülgset koostööd piirkonna mittetulundusühenduste, kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjatega;

  3. genereerib ideid, organiseerib nende elluviimist ja finantseerimist;

  4. töötab välja ja viib ellu erinevaid kodanikealgatuslikke projekte;

  5. osaleb noorsoo-, kultuuri-, spordi-, hariduse-, teaduse-, tervishoiu-, sotsiaal-, keskkonnakaitse- ja muudes programmides ning projektides nii Eestis kui ka välisriikides;

  6. informeerib avalikkust igakülgselt oma tegevusest;

  7. arendab klubilist tegevust, korraldab ühingu liikmetele, nende peredele ja üldsusele erinevaid üritusi;

  8. arendab heategevust, teeb aktiivset koostööd heategevuslike organisatsioonide ja ühendustega,

  9. teeb aktiivset koostööd riigi- ja kohalike omavalitsusorganite, füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

  10. organiseerib heategevusprojektide ja -programmide eluviimist ise või teiste isikute kaudu;

  11. omandab varalisi ja mittevaralisi õigusi ning võtab kohustusi;

  12. omandab, haldab, võõrandab ning rendib kinnis- ja vallasvara;

  13. võtab vastu toetusi ja annetusi, samuti laenu nii Eesti kui ka kolmandate riikide juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt kas iseseisvalt või pädevate organisatsioonide vahendusel;

  14. kasutab saadud rahalisi ning muid materiaalseid ja mittemateriaalseid vahendeid ühingu eesmärkide saavutamiseks algatatud projektide elluviimiseks;

  15. võtab tööle oma tegevuseks vajalikke alalisi ja ajutisi töötajaid;

  16. tegeleb oma tegevuse eesmärkidele vastava ning seadusega lubatud piires reklaami-, kirjastus- ja muu majandustegevusega.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

 1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik (nii füüsiline kui ka juriidiline), kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust

 2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus

 3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse

 4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

  1. ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;

  2. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

c. ühingu liige on teinud vääritu teo , mis kahjustab ühingu mainet.

 1. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.

 2. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

 3. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust ühingu varale.

III. Liikmete õigused ja kohustused

 1. Ühingu liikmetel on õigus:

  1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul

  2. olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;

  3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta

  4. osaleda ühingu tegevuses

 2. Ühingu liige on kohustatud:

  1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;

  2. tasuma määratud liikmemaksu;

  3. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

  4. tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel

 3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV. Üldkoosolek

 1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.

 2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

  1. põhikirja muutmine. Põhikirja muudatused kiidetakse heaks kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest

  2. eesmärgi muutmine. Eesmärgi muudatused kiidetakse heaks kui selle poolt on 9/10 liikmete koguarvust

  3. juhatuse liikmete määramine

  4. revisjoni määramine

  5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine

  6. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks

  7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

 3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

  1. aastaaruande kinnitamiseks

  2. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad

 4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale ühingu liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku

 5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole ühingu liikmetest

 6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest

V. Juhatus

 1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on üks kuni seitse liiget

 2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.

 3. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

 4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus

 5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

 1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

 2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

 3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega kantud nimekirja mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Asutajaliikmed:

 • Ave Maileht
 • Inna Uus
 • Meelis Mõttus
 • Kaja Sööt
 • Maimu Pennula
 • Kaja Loorits
 • Marianne Mõttus