Projekt „Vaidva kalatrepp ja kudemisalad

Projekt „Vaidva kalatrepp ja kudemisalad“

 1. ÜHTEKUULUVUSFONDI PROJEKTI NR 2.1.1001.10-0012 ÜLDINFO

1.1. Toetuse taotluse rahuldamise otsus

 1. märtsil 2011 a. saatis Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) MTÜ Vastse-Roosa Külaseltsile taotluse nr 4-17/2060 toetuse rahuldamise otsuse Ühtekuuluvusfondi projektile „Vaidva kalatrepp ja kudemisalad“. Projekti kogumaksumus on 200`000,00 eurot, sealhulgas abikõlbulikud kulud 200`000,00 eurot.

Rahastusallikaks on Euroopa Liidu (EL) Ühtekuuluvusfond (ÜF) 100%. Projekti Lõpptähtaeg on 30.09.2012 a.

 1. TAUSTAINFORMATSIOON

2.1. Vastse-Roosa paisu kirjeldus.

Esialgse Vastse-Roosa paisu ja vesiveski rajamise täpne aeg ei ole teada. Esimesed andmed vesiveski olemasolu kohta pärinevad 1798. aastast. Vastse-Roosa pais on ligikaudu 100 m pikk ja koosneb maakivimüüritisega kindlustatud pinnaspaisust ja 13 meetri laiuse avaga liigveelaskmest. Täiendavate veelaskmetena on hüdrosõlmes paremal kaldal paiknev kanal ja vesiveski turbiinide veehaare. Vesiveski hoone moodustab pinnaspaisuga ühtse terviku. Vaidva jõgi on keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrusega nr 73 arvatud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Veskipaisust allapoole on Vaidva jõgi kaitstav hoiualana, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liikide – elupaikade kaitse (Võrumaa Keskkonnateenistuse kiri nr 44-11-3/30742). Veeseaduse § 401 lõike 11 kohaselt tuleb tagada kalade läbipääs kõikidel paisudel 1. jaanuariks 2015, lõike 13 kohaselt tuleb 1. jaanuariks 2013 tagada kalade läbipääs nii üles- kui ka allavoolu looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel kinnitatud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogul või selle lõigule ehitatud paisul. Piirkonna detailplaneering näeb ette paisu rekonstrueerimise. Vastse-Roosas on veski ning selle pais olnud juba 18. sajandil, pais on olnud üksnes lühikestel perioodidel allalastuna, ehk siis tegemist on olemasoleva paisutuse jätkamisega, mitte kunagise paisutuse taastamisega. Eeltoodut arvesse võttes on vajalik lahendada kalade läbipääs Vastse-Roosa paisu juures, mis eeldab ka amortiseerunud paisu rekonstrueerimist. Käesoleva investeeringu eesmärk ongi kalade läbipääsu tagamine. Projektiga kavandatav tegevus toimub valdavalt Veski (49301:004:0001) ja Saeveski (49301:004:0009) kinnistutel. Kavandatava tegevusega on seotud ka kõrval asuv Lohu (49301:004:0620) kinnistu. Olemas on vee-erikasutusluba.

 

2.2. Kalatrepi vajalikkus ja põhjendus

Vastavalt Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivile 2000/60/EÜ peavad aastaks 2015 kõik veekogud olema heas ökoloogilises seisundis või saavutanud hea ökoloogilise potentsiaali. Projekti asukoht ning elluviimise vajadus tuleneb sellest, et Vaidva jõgi on keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrusega nr 73 arvatud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Kuna Vastse-Roosa paisu Vaidva jõel planeeritakse rekonstrueerida (mitte lammutada), tuleb lahendada kalade läbipääs paisu juures. Projektiga kavandatav tegevus toimub valdavalt Veski (49301:004:0001) ja Saeveski (49301:004:0009) kinnistutel. Kavandatava tegevusega on seotud ka kõrval asuv Lohu (49301:004:0620) kinnistu. Vaidva jõe valgala pindala on Keskkonnaregistri andmebaasi (registrikood VEE1158000, http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1158000&mount=view) andmetel 203,5 km2. Vaidava jõgi on allpool Vastse-Roosa paisu Natura 2000 võrgustiku alade hulka kuuluva Vaidava jõe hoiualana looduskaitse all. Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a. korraldus nr 118 “Veemajanduskavade kinnitamine” Koiva vesikonna veemajanduskavaga on Vaidva jõgi (jõgi on jaotatud kaheks vooluveekogumiks – ülemjooks Vastse-Roosa paisuni ning alamjooks Vastse- Roosa paisust suudmeni) kuni Vastse-Roosa paisuni arvatud kesise seisundiga veekogumi hulka. Kesise seisundiklassi põhjustena on toodud Vastse-Roosa paisu kalarändeid takistav mõju ning põllumajanduslik hajureostus. Vesikonna veemajanduskava meetmeprogrammi juures on hinnatud, et kõige tõhusamaks pinnaveekogumite seisundi parandamise meetmeks on kalade rändeteede avamine. Kalade rändeteede avamiseks on kaks peamist varianti – paisu lammutamine või kalatee rajamine. Veemajanduskava kohaselt on paisu lammutamine sobiv, kus paisjärv on kasutusest väljas ning loodusliku sängi taastamine võimalik. Vastavalt SWECO Projekt AS tööle (2008), milles määrati veemajanduskavade koostamise käigus muude tegurite kõrval ka paisutamisest tulenevalt tugevalt muudetud veekogumid (Vaidava jõge ei ole nende hulgas nimetatud), on jõutud järeldusele, et reeglina pole muinsuskaitselise paisu likvideerimine (või ka kalapääsuga vesiehitiste kompleksi tervikliku väärtuse rikkumine) veekogu hea ökoloogilise seisundi saavutamise meetmetega õigustatud. Kuna aga paisjärve kasutatakse aktiivselt rekreatsiooniks, tuleb veehoidla ja paisu korrashoid tagada kohaliku omavalitsuse koostöös maa- ja paisuomanikega.

Kalastiku rännete tagamiseks (pidades silmas arendaja soovi säilitada veskikompleksi) rajada möödaviikpääs (väikese kaldega looduslähedane tehissäng, mis juhib kalad kaarega paisust mööda). Antud juhul on võimalik rajada möödaviikpääs paremkaldale, vasakkaldal ei ole selleks ruumi. Kalapääsu ülaveepoolne osa rajatakse olemasoleva kalakanali asukohta (kuna see peab olema laiem kui olemasolev kanal, on vajalik selle parempoolne müür lammutada), sissepääs paikneks ülevoolupaisu all jõujaama väljavoolu lähistel (vastaskaldal). Kalapääsu pikkuseks oleks 140 m, keskmine lang 2,1%, vooluhulk sõltuvalt veetasemest paisjärves 0-3 m3/s (normaalveetasemel u 0,5 m3/s, veesügavus 0,5 m), soovitatav on rajada kalapääsu peatelje suhtes looklev madalveesäng. Kalapääsu põhi tuleks rajada 2-10 cm läbimõõduga looduslikust veerisest, lisaks tuleks voolurahustamiseks paigutada üksikuid suuremaid (40-70 cm läbimõõduga) kive. Lohu kinnistu poolt tulev kraav juhitakse piki kalapääsu jõkke, kuna kõrguste erinevuse tõttu ei saa seda kalapääsu suunata. Kuna kalapääsuks kujundatavat kanalit oli võimalik kasutada suurvete ärajuhtimiseks, tuleb selle vee läbilaskvuse vähenemise kompenseerimiseks (ja ka paisu ohutuse tagamiseks) rekonstrueerida liigveekask ning muuta selle konstruktsiooni. Projekti tegevused on vastavuses meetme määruse „Vooluveekogude seisundi parandamine“ tingimused avatud taotlemise korral § 4 lg 1 punktidele 1 ja 2 (kalapääsu rajamine).

1.1. Projekti hankeplaan

1.1.1. Projekti hankeplaan on ära toodud tabelis nr 1. Projekti raames on kavandatud läbi viia 4 lihthanget: projektijuhitöö tellimiseks, kalatrepi projekteerimistöö tellimiseks, kalatrepi ehitustöö tellimiseks ja projekti omanikujärelvalvetöö tellimiseks.

1.1.2. Hanke nr 1 eesmärk on leida projektijuht, kelle ülesandeks on tulevikus läbi viia veel 3 (kolm) hanget, tabelis nr 1 vastavalt hange nr 2, nr 3 ja nr 4. Projektijuhi töö aeg 01. august 2011-30.09.2012)

 

Tabel nr 1. Projekti raames kavandatud hangete tabel.

Hange nr 1 (lihtmenetlusega hange)

Hanke läbiviimine II kv 2011a. (käesolev hange)

Projektijuhitöö tellimiseks

Hange nr 2 (lihtmenetlusega hange)

hanke läbiviimine III kv 2011a.

Vaidva kalatrepi projekteerimistöö tellimiseks

Hange nr 3 (lihtmenetlusega hange)

hanke läbiviimine I kv 2012a.

Vaidva kalatrepi ehitustöö tellimiseks

Hange nr 4 (lihtmenetlusega hange)

hanke läbiviimine I kv 2012a.

Omanikujärelvalvetöö tellimiseks

 

1) Projektijuhitimise teenus projekti „Vaidva kalatrepp ja kudemisala“ elluviimiseks.

Hange on avalikustatud Riigihangete Registri kodulehel: (https://riigihanked.riik.ee) viitenumbriga 126411.

Käesolevale hankele viiakse läbi kordushange Riigihangete Registri kodulehel: (https://riigihanked.riik.ee) viitenumbriga 126987.

 

Käesolev riigihange lõppes 18.08.2011 kell 12.00

01.09.2011 tunnistati edukaks pakkujaks MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus.

08.09.2011 sõlmiti edukaks tunnistatud pakkujaga käsundusleping projektijuhtmise teenuse osutamiseks.

 

2) Projekteerimise teenus projekti  „Vaidva kalatrepp ja kudemisala“ elluviimiseks.

Hange on avalikustatud Riigihangete Registri kodulehel: (https://riigihanked.riik.ee) viitenumbriga 128874.

 

Käesolev riigihange lõppes 22.11.2011 kell 12.00

22.11.2011 tunnistati edukaks pakkujaks OÜ Piiber Projekt.

14.12.2011  sõlmiti projekti “Vaidva kalatrepp ja kudemisalad” kalatrepi projekteerimiseks  leping MTÜ Vastse-Roosa Külaseltsi ja OÜ Piiber Projekti vahel.

Projekt peaks valmis olema hiljemalt 29.02.2012.

3) Omanikujärelevalve teenus projekti “Vaidva kalatrepp ja kudemisalad” elluviimiseks.

 1. a) Hange on avalikustatud Riigihangete Registri kodulehel: (https://riigihanked.riik.ee) viitenumbriga 133229
 2. b) Käesolevale hankele viiakse läbi kordushange Riigihangete Registri kodulehel: (https://riigihanked.riik.ee) viitenumbriga 133973.

Käesolev riigihange lõppes 16.05.2012 kell 12.00

16.05.2012 tunnistati edukaks pakkujaks OÜ Keskkonnaprojekt

10.06.2012 sõlmiti edukaks tunnistatud pakkujaga käsundusleping omanikujärelvalve teenuse osutamiseks.

4) Projekti “Vaidva kalatrepp ja kudemisalad” kalapääsu ehitustööd.

 1. a) Hange on avalikustatud Riigihangete Registri kodulehel: (https://riigihanked.riik.ee) viitenumbriga:  134109.
 2. b) Käesolevale hankele viiakse läbi kordushange Riigihangete Registri kodulehel: (https://riigihanked.riik.ee) viitenumbriga 134547.

Käesolev riigihange lõppes 07.06.2012 kell 12.00

07.06.2012 tunnistati edukaks pakkujaks OÜ Kagumerk

01.07.2012 sõlmiti edukaks tunnistatud pakkujaga ehitustöövõtuleping ehitustöö osutamiseks.

VAIDVA JÕE KALAPÄÄSU EHITUSTÖÖD

Vastse-Roosa kalapääsu ehitustöid teostab ettevõte Kagumerk OÜ. Omanikujärelevalve teostajaks on Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustöödega alustati objektil 2. juulil. Augusti kuu lõpuks on ehitustööd sisuliselt poole peal (teostatud 47 % tööde mahust) ning on jäänud veel 2 kuud kalapääsu valmimise ning eelkatsetusteni (lõpptähtaeg 31.10). Olulisematest töödest on teostatud:

 • jõe piiramine tõkketammiga,
 • kalapääsu olemasoleva tugiseina ja puitkonstruktsiooni lammutamine,
 • kalapääsukanalil olevate kändude ja kivide ärastamine,
 • kalapääsu alumise osa ehitamine (PK-0…PK-7), truubitorude paigaldamine,
 • veski äravoolukanali aluse ehitamine ja tugiseina müüri osaline ehitamine,
 • kalapääsu alumise osa mulde osaline täitmine PK-0 kuni PK-3 vahel,
 • kalapääsu ülemise osa ehitamine (PK-7…PK-17), tugiseinte aluse rajamine, taldmike
 • raketiste paigaldamine, armeerimise teostamine.

Omanikujärelevalve on läbi töötanud Vastse-Roosa veskipaisu kalapääsu tööprojekti. Tehtud on väiksemaid tehnilisi muudatusi koostöös projekteerijaga. Elustiku eksperdi poolt on teostatud proovipüügid algse olukorra fikseerimiseks.

876543211

Läbi on viidud viis ehituskoosolekut:

ehituskoosolek nr 1, 10.07.2012;

ehituskoosolek nr 2, 24.07.2012;

ehituskoosolek nr 3, 07.08.2012;

ehituskoosolek nr 4, 21.08.2012;

ehituskoosolek nr 5, 04.09.2012;

ehituskoosolek nr 6, 18.09.2012;

ehituskoosolek nr 7, 02.10.2012 ja

ehituskoosolek nr 8, 16.10.2012.

 1. augustil viibisid objektil ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindajad – projekti koordinaator Ööle Janson ning järelevalve spetsialist Anu Sommer, kes teostasid ÜF projektile kohast paikvaatlust.

 

02.11.2012  lõpetati ehitustööd. Kalapääs sai valmis.

 1 kala5 kala4 kala3 kala2 kala1  kala6 kala7

16.11.2012  kell 13.00  toimub Vaidva kalapääsu avamine.

Viimati muudetud: 07.09.2012.